Tarjoan hyväksymis- ja omistautumisvalmennusta sekä yksiyishenkilöille että erilaisille ryhmille. Valmennus on käytännönläheistä ja opitut taidot ovat yleistettävissä kaikille elämänalueille. Hyväksymis- ja omistautumisvalmennus auttaa sinua suoriutumaan mahdollisimman hyvin tärkeissä tilanteissa epämiellyttävistä sisäisistä tuntemuksista huolimatta. Voit hyötyä valmennuksesta, mikäli mielesi asettuu sinulle tärkeän tavoitteen tielle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi esiintymistilanteet, koetilanteet, neuvottelut, työnhaku, kirjalliset työt tai vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa.

Valmennus tähtää psykologisen joustavuuden ja siten henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Valmennuksessa opetellaan matriisityökalun käyttöä. Matriisi on menetelmä, joka tarjoaa näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta (tai ehkäpä juuri siksi) hyvin monipuolisen ja tehokkaan tavan päästä nopeasti käsiksi tärkeisiin teemoihin ilman pitkää teoriaopetusta. Työskentely on visuaalista ja yhteistoiminnallista ja voit ottaa matriisin käyttöösi heti valmennuksen yhteydessä.

HOT-matriisi

 

Psykologisen joustavuuden hyödyistä on paljon tutkimusnäyttöä. Sen vahvistaminen auttaa yksilöä etenemään kohti omia arvoja ja tavoitteitaan ja elämään siten rikkaampaa ja merkityksellisempää elämää. Taustalla on kaksi mekanismia: psyykkisen kuormituksen vähentyminen ja parempi kyky huomata ja hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia. 

Lista tutkimuksista koskien hyväksymis- ja omistautumisvalmennuksen hyötyjä työelämässä.

 

Valmennuksia on mahdollista muokata toiveidesi, tarpeidesi ja ikäryhmän mukaan. Niiden kesto vaihtelee tyypillisesti muutamasta tunnista kolmeen puolen päivän kokonaisuuteen. Valmennukseen voi osallistua yksin tai ryhmissä ja se on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden avulla. Ota yhteyttä ja mietitään, miten voisin parhaiten olla avuksi juuri sinulle tai työyhteisöllesi!

Hyväksymis- ja omistautumisvalmennuksessa tehdään analyysi tilanteesta. Analyysin pohjalta sovitaan selkeät tavoitteet, jotka tarvittaessa jaetaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi, alatavoitteiksi, ja lähdetään heti harjoittelemaan uusia taitoja käytännönläheisiin menetelmin. Valmennus tapahtuu sopimuksen mukaan joustavasti joko sinun tiloissasi tai etäyhteydellä. Valmennuksen kesto sovitaan yhdessä. Tyypillisesti valmennuskertoja on 2-10.

Esimerkkejä valmennussisällöistä:

Aikaansaava ihminen
Määrittele keskeiset elämääsi ohjaavat asiat.
Luo konkreettisia toimintasuunnitelmia, joissa on asioita joita voit tehdä heti, jonkin ajan kuluttua ja myöhemmin elämässä.
Opi huomaamaan, viekö toimintasi sinua kohti vai poispäin tavoitteistasi.
Opi huomaamaan toiminnan esteet.
Opi korjaamaan lempeästi kurssia takaisin kohti tavoitteitasi.

Toimiva yhteisö / tiimi
Etsitään yhdessä merkitys ja tavoitteet yhteisön olemassaololle.
Pohditaan, millä erilaisilla tavoilla yhteisön jäsenet voivat edistää yhteisiä tavoitteita.
Opitaan tunnistamaan toimivan käyttäytymisen esteiksi nousevia asioita.
Luodaan selkeitä toimintamalleja. Sovitaan seurannasta.

Sosiaalis-emotionaalisesti taitava ihminen
Opetellaan tunnistamaan omia sisäisiä kokemuksia, ulkomaailman tilanteita sekä näiden vaikutuksia omaan käyttäytymiseen.
Opetellaan tarkastelemaan oman toiminnan seurauksia: viekö tämä teko minua kohti tavoitteitani vai poispäin niistä?
Opetellaan tarkastelemaan oman käyttäytymisen vaikutusta toisiin ihmisiin.
Harjoitellaan tunnistamaan syy-seuraussuhteita.
Huomataan lempeästi, miten toimimaton käyttäytyminen on yleensä pyrkimys ratkaista ongelmia, ei aiheuttaa lisää niitä.
Mietitään toimivia tapoja ratkaista hankalia tilanteita ja kulkea kohti omia tavoitteita.

”Huomenna sitten”; eroon vitkastelusta (prokrastinaatio)
Keskitytään erityisesti tekemättömiin asioihin ja niitä koskeviin tavoitteisiin.
Käydään läpi vitkasteluun liittyviä tyypillisiä tilanteita ja sisäisiä kokemuksia.
Tunnistetaan vitkasteluun liittyviä tapahtumaketjuja: mitä tapahtuu ennen vitkastelua, sen aikana ja sen jälkeen.
Harjoitellaan huomaamaan, viekö oma toiminta kohti vai poispäin omista tavoitteista.
Tehdään konkreettisia toimintasuunnitelmia.

 

Esimerkki: asiakkaan kanssa harjoiteltiin tärkeän presentaation pitämistä. Haasteena oli jännittäminen, joka oli niin voimakasta, että esityksen onnistuminen oli vaakalaudalla. Asiakkaan tavoitteena oli tuoda oma viestinsä kuulijoille ammattitaitoisesti ja ystävällisesti. Analyysin pohjalta huomasimme, että tärkein vaihe oli alkuun pääseminen. Jos puhe alkaisi hyvin, se todennäköisesti myös jatkuisi hyvin. Työskentely aloitettiin mielikuvaharjoittein ja opeteltiin huomaamaan ja tekemään tilaa omille sisäisille kokemuksille. Harjoittelun avulla asiakas pystyi huomaamaan mieleen nousevia itsekriittisiä ja epäonnistumista ennakoivia ajatuksia ja toimimaan itselleen merkityksellisellä tavalla näiden ajatusten ja niihin liittyvien tunteiden läsnäollessa. Alkulause hiottiin sujuvaksi toistojen kautta ja sen sisältöön luotiin muistisäännöt. Kävimme läpi myös alkulauseen sanomaa ja huomasimme, että siinä oli sisäänrakennettua anteeksipyytelyä ja itsen vähättelyä. Muokkasimme lauseen sanoman ytimekkääksi, myönteiseksi ja pärjäämistä huokuvaksi. Harjoittelimme myös tapaa seistä yleisön edessä. Työskentelyn avulla asiakas pystyi välittämään viestinsä tehokkaasti ja vakuuttavasti yleisölleen ja oli tyytyväinen suoriutumiseensa.