Työnohjaus

Tarjoan hyväksymis- ja omistautumisterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin pohjaavaa työnohjausta sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. 

Työnohjaajana minulle tärkeitä arvoja ovat kuulluksi tulemisen varmistaminen ja konkreettisten taitojen vahvistaminen. Työnohjauksessa yhdistyvät tieteeseen pohjaava teoriatieto ja kokemuksellisuus työnohjauskerralle sovittujen tavoitteiden mukaan. Työnohjauksessa käytetään aluksi aikaa tilanteen kartoittamiseen ja tunteiden kuulemiseen, mutta ei jäädä vellomaan epäonnistumisissa tai murehtimaan tulevaa vaan siirrytään pian eteenpäin miettimään, mitä tilanteelle voisi juuri nyt tehdä. 

Työskentely on mahdollista kohdistaa esimerkiksi:

  • kaikenlaiseen valmentavaan tai hoitavaan asiakastyöhön joko yksilötapaamisina tai ryhmässä
  • minkä tahansa alan työntekijän jaksamiseen ja hyvinvointiin 
  • tiimin tai ryhmän toimivuuteen, arvojen kirkastamiseen ja yhteisten tavoitteiden hiomiseen (Prosocial-malli)
  • esihenkilötyön tueksi tai HR-kysymyksiin. Olen tällä hetkellä johdon ja esihenkilöiden työnohjaajakoulutuksessa (valm. 2025). 

Asiakastyötä tekeville:
Työskentelyssä käsittelemme esiin nousseita aiheita prosessipohjaisen terapian, kognitiivisen käyttäytymisterapian ja erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmasta. Usein työskentelyn pohjana on asiakastapaus, jonka kautta voimme tutkia aiheeseen liittyviä teemoja laajemminkin. Tavoitteenani on, että työnohjauskerroista on hyötyä kaikille osallistujille, vaikka oma tapaus ei olisikaan käsittelyssä. Case-työskentelyn tukena on erityinen työnohjauslomake, jonka avulla pääsemme nopeasti tarkastelemaan HOT-prosesseja. Työkaluna käytän usein myös ns. HOT-matriisia. Työskentelyssä huomioidaan HOT-periaatteiden mukaisesti myös työntekijöiden tunteet ja hyvinvointi (ns. Portlandin mallin sovellus).  

Tiimien ja ryhmien tuki:
Kun yksilötasolla tarkastellaan arvojen mukaisia tekoja ja niiden esteiksi nousevia esteitä, ryhmätasolla työskentely kohdistuu ryhmän vastaavasti ryhmän yhteisiin tavoitteisiin ja mahdollisiin solmukohtiin. Työskentelyn painopiste sovitaan tiimin tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Se voi kohdistua esimerkiksi arvojen ja tavoitteiden kirkastamiseen, yhteisten toimintamallien ja niiden mittareiden luomiseen tai tehokkaan toiminnan esteiden käsittelyyn. Työskentelyssä hyödynnetään ”HOT-matriisin toista kierrosta” ja Prosocial-periaatteita, joiden fasilitointiin olen kouluttautunut. 

Tilannetyönohjaus:
Työnohjaus voi kohdistua myös erilaisiin ennakoituihin tai ennakoimattomiin muutoksiin työpaikalla. Kuinka auttaa toisaalta työntekijöitä, toisaalta muutoksesta vastuussa olevia eteenpäin haastavassa tilanteessa?