Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
1.1.2019

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Janna Meunier
Janna Meunier OY, Y-tunnus 2949819-9
c/o KKT-keskus Arvo
Hämeentie 3
00530 Helsinki

REKISTERIN NIMI
Janna Meunier OY:n sähköpostirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Janna Meunierin sähköpostilistalle kirjautuessaan henkilö luovuttaa sähköpostiosoiteensa Janna Meunier OY:n (Y-2949819-9) käyttöön. Käytöstä vastaa Janna Meunier, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain jäsenille hyödylliseksi katsomansa tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Janna Meunier OY:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Janna Meunier OY:n omistamilla internetsivuilla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä
Janna Meunier (Janna Meunier OY, y-tunnus: 2949819-9)
www.jannameunier.fi
rekisteri  at-merkki     jannameunier.fi

Rekisterin nimi
Janna Meunierin sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Janna Meunierin ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Tämä ei koske Janna Meunierin terveydenhuollon ammattihenkilönä tietoonsa saamia henkilötietoja, vaan näitä käsitellään erillisenä rekisterinä. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Janna Meunier noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Janna Meunierin koulutuksiin ja valmennuksiin ja näiden aihepiireihin liittyvien hyödyllisten asioiden tiedottaminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät
a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa / ilmaisen uutiskirjeen Janna Meunierilta.
b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Janna Meunierin verkkokurssin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite

Henkilöltä on kysytty suostumus sähköpostilistalle liittämiseen. Henkilö voi koska tahansa poistua listalta klikkaamalla viesteissä olevia linkkejä.

janna.meunier.fi ja training.jannameunier.fi -sivustoilla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla. Evästeet auttavat kohdistamaan palvelut kävijöiden tarpeita paremmin palveleviksi.

Sivujen kävijätietoja tilastoidaan Google Analytics -palvelun avulla. Se kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit (mutta ei yksilöi, kuka kävijä oli).

Facebookin pikseli tunnistaa kävijän, jos hän on kirjautuneena Facebookiin. Tämä tarkoittaa, että voit sivuilla käynnin jälkeen nähdä Facebookissa Janna Meunier Oy:n tuotteen mainoksen. Sivuston ylläpitäjille ei tule tietoa siitä, kuka sivuilla kävi.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytettävä palvelu Active Campaign kerää kunkin käyttäjän kohdalta tietoa siitä, millä Janna Meunier Oy:n sivuilla henkilö on käynyt, mitä sähköpostia klikkasi ja mitä viestejä avasi. Näitä tietoja käytetään siihen, että Janna Meunier Oy osaa kohdistaa viestintänsä uutiskirjeiden tilaajien tarpeita palveleviksi. Niiden avulla listoilta myös osataan postaa ne, jotka eivät reagoi viesteihin. Näin heidän sähköposteihinsa ei lähde turhia viestejä.

Thinkific-oppimisalusta (training.jannameunier.fi) kerää osallistujan nimen ja sähköpostiosoitteen verkkokurssialustalle kirjautumista varten. Sivusto kerää tietoa myös verkkokurssien käyttötiedoista, kuten siitä, mitä kurssiosioita opiskelija on selannut ja milloin. Tietoja käytetään tarvittaessa verkkokurssien kehittämiseen tai opiskelijan edistymisen tukemiseen. Verkkokurssialustan kautta tulevien automaattisten kurssiviestien määrää voi säädellä kurssialustalta henkilön omista asetuksista.

Verkkokaupassa asioivan yhteys- ja tilaustiedot tallettuvat Janna Meunierin sivustoille tilausten tarkistamista, kuittien ja e-tuotteiden lähettämistä ja kirjanpitoa varten. Kurssiasiakkaan pankkiyhteys- ja luottokorttitietoja ei tallenneta Janna Meunierin sivustoille, vaan maksupalvelusta huolehti palveluntarjoaja.

Yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottavan sähköpostiosoite jää Janna Meunierin sivustolle yhteydenpitoa varten. Viestin lähettävää ei koskaan liitetä uutiskirjeen tilaajaksi ilman hänen suostumustaan.

Tietolähteet
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus
Janna Meunier ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Janna Meunier OY:n omistaman sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Janna Meunier OY on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Janna Meunier oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tehdään kirjallisesti yhteydenottolomakkeella.